Laks 63Cm 2023 Mølbyvej

Stop for hjemtagelse af laks > 73cm

Fiskeristyrelsen skriver den 5. juni 2024:

Revideret tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks i Varde Å vandsystem 2024.

Med henvisning til DTU Aquas nye biologiske rådgivning og ansøgning fra Varde Å Sammenslutningen om tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks, meddeler Fiskeristyrelsen hermed revideret tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks (Salmo Salar) i Varde Å vandsystem i forhold til den af Fiskeristyrelsen meddelte tilladelse af 13. marts 2024.

Initiativet er vigtigt for at beskytte de store laks med henblik på at sikre et tilstrækkeligt gydepotentiale i Varde Å vandsystemet.

I vandløb med oprindelige vestjyske laksebestande, som Varde Å, har Fiskeristyrelsen givet tilladelse til hjemtagelse (kvote) af laks i fiskesæsonen 2024. I tilladelsen er der stillet krav om opdeling af kvoten i forhold til laksens størrelse og for laks større end 73 cm er kvoten yderligere opdelt tidsmæssigt med to puljer som hhv. frigives den 16. april og 16. juni 2024. Første pulje blev frigivet ved sæsonstart, den 16. april 2024.

På baggrund af et stort fald i fangsterne sammenlignet med tidligere år vurderer DTU Aqua, at der er biologisk grundlag for et stop for hjemtagelse af laks over 73cm og stop for frigivelse af næste pulje af store laks, som efter tilladelsen skulle frigives den 16. juni. Tiltaget gælder i Varde Å vandsystem.

Det skal præciseres, at det er laks over 73 cm for hvilke, der er stop for al hjemtagelse. Laks på 73 cm eller derunder er ikke på nuværende tidspunkt berørt af stop for hjemtagelse, så længe kvoten er åben.

I B-vand gælder også stop for hjemtagelse af store laks over 73 cm.

En tilladelse kan meddeles til fiskeri og hjemtagning af et bestemt antal laks (laksekvote). Tilladelsen gives i medfør af § 5 stk. 1, 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 204 af 28. februar 2024 om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb.
Endvidere henvises til § 30, stk. 2 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 1. marts 2023 af lov om fiskeri og fiskeopdræt.

Laks ≤ 73cm må der stadig hjemtages.

Laks som den på billedet i nyheden må gerne hjemtages.

Der må stadig hjemtages 95 laks ≤ 73cm på primært laksevand. Der meldes stop ved 93 hjemtagne laks.

Der må stadig hjemtages 5 laks ≤ 73cm på sekundært laksevand. Der meldes stop ved 5 hjemtagne laks.