Laksevand A Og B 2024

Høring

Høring om Laksevand A og B og cirkelkroge

Fødevareministeriet har sendt en revision af bekendtgørelsen om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb i høring.

Her uddrag fra høringsbrevet:

I forhold til den gældende bekendtgørelse foreslås følgende ændringer, bl.a. på
baggrund af vedlagte biologiske rådgivning fra DTU Aqua:

  • Den gældende bekendtgørelse indeholder konkrete afgrænsninger af de dele af vandsystemet, hvor der må fiskes og hjemtages laks. I lyset af, at der i flere vandløb løbende foretages vandløbsrestaureringsindsatser med bl.a. fjernelse af spærringer, som giver flere gyde- og opvækstområder for laks, har DTU Aqua rådgivet, at reglerne bør fremtidssikres. Det foreslås således, at de dele af de enkelte vandløb, hvor der findes og må fiskes og hjemtages laks, årligt oplyses på Fiskeristyrelsens hjemmeside
  • Ophævelse af det gældende krav om, at der ved anvendelse af naturligt agn og agn med duftstoffer kun må benyttes cirkelkroge. Det er biologisk vurderet, at dette ikke vil påvirke bevaringsmålsætningen og den fortsatte genopbygning af bestandene. Alle kroge uden naturligt agn og agn med duftstoffer samt kroge større end krogstørrelse 12, skal fortsat være uden modhager.
  • Der er endvidere foretaget en sproglig modernisering.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft omkring den 1. marts 2024.

Den foreslåede afgrænsning lyder som følger:

I Grindsted Å blev der i 2021 fjernet en opstemning ved Utoft Dambrug og på den baggrund er der
grundlag for at flytte afgrænsningen mellem A-og B-område længere opstrøms til sammenløbet mellem Grene Å og Billund Bæk.

I Holme Å er åen i 2021 genoprettet på en 12 km lang strækning og derfor foreslås afgrænsningen flyttet opstrøms til Østerbygårdvej.

I Ansager Å er der i 2018 fjernet en opstemning ved Ansager Møller og derfor foreslås afgrænsningen flyttet opstrøms til opstemningen ved Krogager Dambrug.